THÔNG BÁO
Kê hoạch tổ chức Hội nghị Gặp mặt các Nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020 (31/01/20)

 
 
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức
Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa TTXT và hỗ trợ đầu tư với các sở, ban, ngành và các huyện, thành, thị
Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa TTXT và hỗ trợ đầu tư với các sở, ban, ngành và các huyện, thành, thị xem tại đây
Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ chế một cửa liên thông trong vực đầu tư

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ chế một cửa liên thông trong vực đầu tư

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đấu tư tỉnh Nghệ An.

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đấu tư tỉnh Nghệ An.

 

Quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An
Quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An
<<   <  1  >  >>