VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
38/2018/QĐ-TTg 05/09/2018 Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hà Tải về
119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ Tải về
120/2018/NĐ-CP 13/09/2018 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM, SỐ 136/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA Tải về
03/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ Tải về
72/2017/QĐ-UBND 28/11/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
68/QĐ-TTg 18/01/2017 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 Tải về
66/2016/QĐ-UBND 09/11/2016 Ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
26/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An Tải về
09/2016/TT-BKHĐT 30/06/2016 Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Tải về
03/2016/TT-BKHCN 30/03/2016 Thông tư quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư Tải về
16/2016/NĐ-CP 16/03/2016 Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Tải về
111/2015/NĐ-CP 03/11/2015 Nghị định về phát triển công nghiệp hỗ trợ Tải về
30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định đầu tư theo hình thức đối tác công tư Tải về