VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Để được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục pháp lý như thế nào thì mới được hưởng ưu đãi đầu tư?
 
Để được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật nhà đầu tư cần thực hiện các thủ tục pháp lý như thế nào thì mới được hưởng ưu đãi đầu tư? (01/03/2018 01:50 PM)

Câu trả lời: Căn cứ Điều 17 Luật đầu tư 2014, Điều 17 Nghị định 118/2015/NĐ - CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. Thủ tục áp dụng hưởng ưu đãi đầu tư

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với dự án không thuộc trường hợp cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư nếu đáp ứng các điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư mà không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư căn cứ điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật đầu tư 2014, quy định khác của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính và cơ quan hải quan tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.

Các trường hợp được điều chỉnh ưu đãi đầu tư:

- Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện để được hưởng thêm ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư đó cho thời gian ưu đãi còn lại;

-  Nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư khác thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo điều kiện đó;

-  Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>