VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Ưu đãi đầu tư là gì? Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư?
 
Ưu đãi đầu tư là gì? Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư? (01/03/2018 10:51 AM)

Câu trả lời: Căn cứ Điều 15, Điều 16 Luật đầu tư 2014.

Ưu đãi đầu tư là gì?

Ưu đãi đầu tư là hình thức nhà nước dành cho nhà đầu tư một số lợi ích nhất định khi thực hiện các dự án đầu tư, khi nhà đầu tư thuộc các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư sau khi nhà đầu tư đã thực hiện thủ tục đầu tư và được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Thứ nhất, dự án thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư như các dự án hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển; Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải...vv

Thứ hai, dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm các dự án được thực hiện ở các khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thứ ba, dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.

Thứ tư, ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên.

Thứ năm, ưu đãi đầu tư đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư

-  Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

-  Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

-  Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>