VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
IV. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 
IV. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (05/03/2018 03:41 PM)

Khu kinh tế Đông Nam: Người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại Khu Kinh tế Đông Nam được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân.

(Điều 9 Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>