VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN (12/11/2018 03:42 PM)

1. Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết: Mức hỗ trợ 50 % kinh phí theo dự toán được phê duyệt.

2. Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng: Hỗ trợ kinh phí bồi thường đất, giải phóng mặt bằng CCN theo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Mức hỗ trợ tối đa là 200 triệu đồng/ha.

3. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong CCN: Hỗ trợ xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp theo thiết kế, dự toán được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, gồm:

a) Đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước nội bộ: Mức hỗ trợ tối đa không quá 6 tỷ đồng cho CCN vùng miền núi và không quá 5 tỷ đồng cho CCN các vùng còn lại.

b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung: Mức hỗ trợ 70% theo dự toán được cơ quan thẩm quyền phê duyệt nhưng không quá 6 tỷ đồng cho một CCN.

4. Hỗ trợ xây dựng hạ tầng ngoài hàng rào CCN:

a) Về giao thông: Đầu tư xây dựng đường giao thông trục chính đến hàng rào CCN theo thiết kế, dự toán và quyết toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không vượt quá 2 km chiều dài đường.

b) Về đường điện hạ thế: UBND tỉnh đề nghị Điện lực đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển. Nếu các nhà đầu tư tự đầu tư phù hợp với quy hoạch thì được tỉnh hỗ trợ lãi suất vay vốn sau đầu tư trong thời hạn ba (03) năm.

(Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

Chi tiết xem tại đây (em đính kèm vào giúp anh nhé)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>