VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Các dự án nộp ngân sách địa phương trên 300 tỷ đồng/năm (không tính thời gian vận hành thử)
 
Các dự án nộp ngân sách địa phương trên 300 tỷ đồng/năm (không tính thời gian vận hành thử) (12/11/2018 03:39 PM)

1. Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định chính sách hỗ trợ riêng đối với dự án đầu tư có số nộp ngân sách địa phương trên 300 tỷ đồng/năm (không tính thời gian vận hành thử) các nội dung hỗ trợ ở mức cao hơn nhưng tối đa bằng 2 lần mức hỗ trợ áp dụng cho các đối tượng quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 6, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách địa phương cho từng dự án; sau khi được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương và phải báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất;

2. Trường hợp nhà đầu tư cần thực hiện sớm các hạng mục hỗ trợ nhằm đáp ứng tiến độ dự án đầu tư trong điều kiện ngân sách tỉnh chưa kịp bố trí trong kế hoạch vốn hàng năm, nhà đầu tư tự bỏ kinh phí ứng trước để thực hiện và được tỉnh bố trí hoàn trả trong kế hoạch vốn của các năm kế tiếp trong thời hạn 5 (năm) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

Riêng các dự án triển khai vượt tiến độ cam kết, nộp ngân sách sớm được ngân sách tỉnh hoàn trả kinh phí trong thời gian sớm hơn, tối đa không quá 3 (ba) năm kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động.

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>