VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Các dự án đầu tư kinh doanh trong KKT Đông Nam và các KCN ngoài KKT Đông Nam
 
Các dự án đầu tư kinh doanh trong KKT Đông Nam và các KCN ngoài KKT Đông Nam (12/11/2018 02:36 PM)

1. Hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao trong khu kinh tế Đông Nam: Được Ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng;

b) Khuyến khích các nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Ngân sách tỉnh sẽ hoàn trả lại cho nhà đầu tư bằng tiền hàng năm, trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ khi hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng;

c) Đối với dự án nhà đầu tư tự nguyện ứng trước 100% kinh phí để bồi thường, giải phóng mặt bằng sẽ được ngân sách tỉnh hoàn trả trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ khi hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng;

d) Đối với dự án có tiến độ triển khai vượt tiến độ cam kết, có nguồn thu ngân sách hàng năm từ các dự án đầu tư thứ cấp vượt khoản kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã tự nguyện ứng trước sẽ được ưu tiên hoàn trả trong thời gian sớm hơn và tối đa không quá 03 (ba) năm kể từ khi hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Hỗ trợ san lấp mặt bằng

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan, Khu công nghệ cao trong Khu kinh tế Đông Nam; dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Đông Nam thuộc Danh mục các khu công nghiệp của cả nước ưu tiên phát triển đến năm 2020 theo Văn bản số 2244/TTg-KTN:

Nhà đầu tư tự bỏ kinh phí để san lấp mặt bằng. Sau khi dự án hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo phân kỳ đầu tư và ít nhất 50% diện tích đất công nghiệp đã được cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại, căn cứ hồ sơ thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo số liệu quyết toán thực tế được Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí san lấp mặt bằng, nhưng không vượt quá 30 tỷ đồng/100 ha.

b) Đối với dự án đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan, Khu công nghệ cao trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp ngoài Khu kinh tế Đông Nam thuộc Danh mục các khu công nghiệp của cả nước ưu tiên phát triển đến năm 2020 theo Văn bản số 2244/TTg-KTN nhưng chưa có chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng; dự án sản xuất công nghiệp, đầu tư riêng lẻ trong Khu kinh tế Đông Nam:

Nhà đầu tư tự bỏ kinh phí để san lấp mặt bằng. Sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động ổn định, căn cứ hồ sơ thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo số liệu quyết toán thực tế được Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí san lấp mặt bằng nhưng không vượt quá:

- 01 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng đến dưới 200 tỷ đồng;

- 02 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng;

- 03 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng;

- 04 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 500 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng;

- 05 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng;

- 07 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào dự án

Đối với dự án đầu tư quy định tại điểm a, Khoản 2 Điều này: Được Ngân sách tỉnh đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước đến hàng rào các dự án.

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>