VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 
KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN (12/11/2018 03:44 PM)

Miễn, giảm tiền thuê đất:

1. Đối với đất tại khu vực đô thị:

a. Thực hiện miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đối với các dự án đầu tư xã hội hoá trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, dạy nghề, giáo dục mầm non tư thục, y tế chuyên khoa, môi trường và giám định tư pháp;

b. Đối với các dự án đầu tư xã hội hoá thuộc lĩnh vực giáo dục (không kể giáo dục mầm non tư thục), y tế (không kể y tế chuyên khoa):

- Giảm 50% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với dự án thực hiện trên địa bàn thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò;

- Giảm 70% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với dự án thực hiện trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và đô thị các huyện đồng bằng;

- Miễn 100% tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đất đối với dự án thực hiện trên địa bàn đô thị các huyện còn lại.

2. Đối với đất thuộc khu vực ngoài đô thị: Thực hiện miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư xã hội hoá sử dụng đất thuê.

(Quyết định số 13/2015/QĐ.UBND ngày 09/2/2015 quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An)

Chi tiết xem tại đây (đính kèm)
 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  >  >>