VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
_
 
 
 
Đề xuất một số giải pháp tăng cương công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại tỉnh Nghệ An.
 
Đề xuất một số giải pháp tăng cương công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại tỉnh Nghệ An. (11/07/2019 10:12 AM)

Nghị quyết 26/NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu tỉnh Nghệ An cần “Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học- công nghệ và giá trị gia tăng cao. Phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường. Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các ngành, doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn và với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ để sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực.”

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính, ngày 30/5/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 2282/QĐ-UBND về việc thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư, giao Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư quản lý. Đồng thời, ngày 28/11/2017, quyết định số 72/2017/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ Anđược ban hành (thay thế Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An). Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ra đời đã giúp nhà đầu tư giảm được 02 TTHC (từ 11 TTHC xuống còn 9 TTHC), trong đó, đáng chú ý nhất là thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư đã giảm thời gian giải quyết từ 35 ngày làm việc xuống còn 32 ngày làm việc. Đây là một nỗ lực đáng ghi nhận của lãnh đạo UBND tỉnh trong việc cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu những thủ tục không cần thiết, tránh gây phiền hà, khó khăn và chi phí cho việc thực hiện (cả từ phía doanh nghiệp và cơ quan hành chính nhà nước).

(Giao dịch tại Bộ phận MCLT - Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư). 

Giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, hỗ trợ chuyển giao và đổi mới công nghệ; đơn giản hóa thủ tục về đất đai. Đặc biệt, UBND tỉnh Nghệ An đã giao trách nhiệm cho Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư, đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin là ưu tiên hàng đầu khi tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận MCLT tỉnh. Hệ thống MCLT điện tử đi vào hoạt động từ ngày 01/8/2018 đã thay đổi cơ bản cách thức tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ trong lĩnh vực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước và nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện thời gian thực hiện TTHC, qua đó cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Theo số liệu của Bộ phận MCLT tỉnh, trong tháng 4/2019 đã hướng dẫn và tiếp nhận 148 hồ sơ chuyển các cơ quan chủ trì xử lý;trả kết quả cho 60 bộ hồ sơ, trong đó: số hồ sơ trả kết quả đúng hạn là 49 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 81,67%), số hồ sơ trả kết quả quá hạn là 11hồ sơ (chiếm tỉ lệ 18,33%).Công tác tiếp nhận hồ sơ, chuyển xử lý và trả kết quả, về cơ bản được thực hiện đúng quy định. Việc theo dõi và đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ đối với các sở chủ trì được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Do vậy, đã tăng cường trách nhiệm của các sở chủ trì trong việc chỉ đạo xử lý hồ sơ, số lượng hồ sơ quá hạn xử lý đã giảm đáng kể.

Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai cơ chế một cửa liên thông, Nghệ An còn gặp nhiều hạn chế, khó khăn, trong đó, cơ chế, chính sách cũng như sự vận hành của các sở, ban, ngành; cán bộ công chức, viên chức có nơi, có lúc còn thiếu linh hoạt, năng động. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ chưa cao, chưa tự giác; việc chấp hành kỷ cương đôi khi còn lỏng lẻo. Các thủ tục hành chính vẫn còn tình trạng rườm rà, chồng chéo, cứng nhắc, chưa phù hợp thực tế, tình trạng hồ sơ trả quá hạn hoặc trả chậm vẫn xảy ra thường xuyên. Nguyên nhân chính của việc hồ sơ bị trả quá hạn hoặc chậm được xử lý là các hồ sơ, thủ tục có tính chất liên thông (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), liên quan đến trách nhiệm giải quyết của nhiều sở, ngành, địa phương và đơn vị theo quy định, do đó thời gian xử lý thường kéo dài hơn so với quy định. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản pháp luật về trình tự thực hiện dự án đầu tư còn có những điểm hạn chế, bất cập. Nhiều vướng mắc trong thi hành Luật, Nghị định chưa được các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn giải quyết kịp thời. Hệ thống quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất chưa phù hợp với thực tiễn địa phương…

Để tăng cường trách nhiệm và nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy tiến độ thu hút đầu tư, trong giai đoạn từ nay đến hết 2020, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cần tập trung chú trọng các giải pháp sau:

Một là, rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật và vướng mắc, khó khăn, tiếp tục kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương giải quyết. Giao các Sở, ngành có liên quan rà soát, đánh giá việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư vừa qua, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đối với những nhóm vấn đề cụ thể hoặc kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương về xử lý những vướng mắc, khó khăn liên quan đến các TTHC về đầu tư ngoài ngân sách.

Hai là,chỉ đạo xử lý hồ sơ thường xuyên kịp thời, đúng quy định và tập trung rà soát, xử lý hồ sơ tồn đọng.Tăng cường đôn đốc, chấn chỉnh trách nhiệm đối với các Sở, ngành và địa phương chậm có ý kiến trả lời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về nội dung được xin ý kiến. Yêu cầu các Sở, ngành và địa phương chấp hành nghiêm túc quy trình xử lí, quy chế phối hợp quy định tại Quyết định 72/2017/QĐ-UBND và Quyết định 4926/QĐ-UBND.

Ba là,hoàn thiện tổ chức, bộ máy bộ phận một cửa liên thông tỉnh, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An. Sự ra đời của Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An sẽ rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết các TTHC; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức chỉ đến một nơi duy nhất để giải quyết các TTHC. Tạo lập một môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện, văn minh, hiện đại; tích hợp được các nguồn lực về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; tiếp nhận trực tiếp, nhanh chóng, kịp thời sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh cũng như xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, cá nhân, tổ chức. Đặc biệt, làm thay đổi thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ hướng tới nền hành chính phục vụ.

Với những nỗ lực vượt bậc trong những năm qua, Nghệ An có nhiều điều kiện thuận lợi để bắt đầu vào một thời kỳ mới nhiều hứa hẹn và kỳ vọng trong cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng. Tuy còn nhiều khó khăn, trở ngại, trong đó phải kể đến là cơ chế, chính sách, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức một số nơi có lúc chưa linh hoạt, chưa hiệu quả và năng động, nhưng với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, sự năng động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới, Nghệ An sẽ thực hiện tốt mô hình một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính để tạo dựng môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đã, đang và sẽ triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An../

                                                                                                                                                                                                    Hương Giang

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>