THÔNG BÁO
Kê hoạch tổ chức Hội nghị Gặp mặt các Nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020 (31/01/20)

 
 
Phim tài liệu: Nghệ An - Hội nhập và phát triển
 
 
 
 
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Skip portletPortlet Menu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
38/2018/QĐ-TTg 05/09/2018 Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hà
119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
120/2018/NĐ-CP 13/09/2018 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2015/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM, SỐ 136/2015/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015 CỦA
03/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
82/2018/NĐ-CP 22/05/2018 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU KINH TẾ
57/2018/NĐ-CP 17/04/2018 Nghị định về cơ chế chính sách khuyên khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
15/2018/QĐ-UBND 30/03/2018 Ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An
73/2017/QĐ-UBND 01/12/2017 Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
01/2018/QĐ-UBND 02/01/2018 Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5817/QĐ-UBND 01/12/2017 Quyết định về việc Công bố đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt đường giây tải điện và Lắp đặt trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5812/QĐ-UBND 01/12/2017 Quyết định v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5815/QĐ-UBND 01/12/2017 Quyết định v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng (bổ sung và sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5816/QĐ-UBND 01/12/2017 Quyết định v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
71/2017/QĐ-UBND 28/10/2017 Quyết định Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
72/2017/QĐ-UBND 28/11/2017 Quyết định về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
68/QĐ-TTg 18/01/2017 Quyết định về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
66/2016/QĐ-UBND 09/11/2016 Ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An
26/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An
09/2016/TT-BKHĐT 30/06/2016 Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
03/2016/TT-BKHCN 30/03/2016 Thông tư quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư
<<   <  1  2  >  >>